ഖുർആൻ തജ്‌വീദോടുകൂടി മികച്ച പാരായണ ശൈലിയിൽ ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ.

 • അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ മഖ്റജുകൾ
 • ഖുർആൻ തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ
 • ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ
 • പ്രൊഫഷണൽ ടീച്ചേർസ്
 • കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേക ബാച്ചുകൾ
 • നിർധരരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
 • വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Available courses

 • Teacher: Hakeema PH .
 • Teacher: Muhsina Teacher .
 • Teacher: Mohammed Rishad Hudavi
അറബി അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാനറിയാത്ത പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. Duration : 6 months. Course Fee : 1800 (300/month). അറബി അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാനറിയാത്ത പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്.അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മഹ്റജ് ഓടുകൂടി ഉച്ചരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഖുർആനിലെ ചെറിയ സൂറത്ത…
അറബി അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാനറിയുന്ന, ഖുർആൻ നോക്കി വായിക്കാൻ അറിയാത്ത 10 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം Duration : 4 month. Course Fee : 1200 (300/month). അറബി അക്ഷരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മഖ്‌റജ്  ഓടുകൂടി ഉച്ചരിക്കാനും, കൂട്ടി  വായിക്കാനും പഠിക്കുന്നു. ഖുർആനിലെ ചെറിയ സൂറത്തുകളും, പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്തുകളും അടിസ്ഥാന തജ്‌വീദ് ഓട#8230;
 • Teacher: Abdul Majeed Wafi .
 • Teacher: Fathima Galib .
 • Teacher: Hakeema PH .
 • Teacher: Shameer Ismail Nadvi

ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും നോക്കി വായിക്കാൻ അറിയുന്ന പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം.

Course duration: 4 Months.Type: Online live video class.Class duration: 1 hour/day.No of students in class:15-20.

Course fee: 1200 Rs.

Results expected:ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും മഹ്റജ്, അടിസ്ഥാന തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയോടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു.


 • Teacher: Fathima Galib .
 • Teacher: Ismail Anwari .
 • Teacher: Teacher 3 3
 • Teacher: Teacher One

ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും നോക്കി ഓതാൻ അറിയുന്ന പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്.

Course duration: 3 Months.Type: Online live video class.Class duration: 1 hour/day.No of students in class:15-20.

Course fee: 900.

Results expected:

ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും മഹ്റജ്, തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയോടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു.

Available teachers: -Indian time.

Fathima ghaliba (7am-8am) Female batch.Saleem Anwary (7am-8am) Male batch.

ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും നന്നായി 

പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന

എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും.

ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ മഖ്‌റജ്, അടിസ്ഥാന തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയോടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു.

Duration: 5 YEARS( complete Quran recitation with 5 years by explaining Thajweed through Live Zoom class).

Fess: FREE.

ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ മഖ്‌റജ്, അടിസ്ഥാന തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയോടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക്.

ഖുർആൻ തജ്‌വീദ് നിയമങ്ങൾ പൂർണമായ രൂപത്തിലും, നല്ല പാരായണ ശൈലിയിലും  ഭംഗിയായി ഓതാൻ പഠിക്കുന്നു.

Duration : 3 month.

Course Fee : 900 (300/month).